ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД

ПРИ И ПО ПОВОД ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ VIVA APPS

(„Политика за поверителност на VIVA APPS“)


 

Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Виваком”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод използването на мобилната платформа VIVA APPS. Платформата предоставя достъп до услуги с развлекателен характер и е на разположение на: http://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-info/mobilni-prilojenija, http://vivaapps.bg и Google Play, достъпна чрез мобилно приложение (наричано накратко Приложението) или уебсайт (наричан накратко Уебсайтът), които оттук нататък ще бъдат назовавани “Услугата”.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно на следния адрес: http://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-info/mobilni-prilojenija; http://vivaapps.bg

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва мобилната платформа VIVA APPS.

 1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Виваком”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

Виваком е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо широка гама електронни съобщителни услуги.

Виваком е застрахователен брокер, вписан в публичния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор.

Виваком е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" No 115и

или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://www.vivacom.bg/bg/residential/kontakti или чрез платформата myViva.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във Виваком на следните координати за връзка: имейл: dpo@vivacom.bg; тел. + 359 2 9496079.

 

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

Избирайки да инсталирате мобилната платформа VIVA APPS и да използвате предоставяните чрез нея онлайн услуги, е необходимо да предоставите някои свои лични данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира само информацията, събирана чрез мобилната платформа VIVA APPS (мобилното приложение и уебсайта).

Имайте предвид, че ако по свое собствено желание направите свои лични данни или друга информация за Вас публични на публично достъпните секции от приложението, по отношение на с тази информация не се прилага защитата на нормативните актове в областта на личните данни и Виваком не носи отговорност за нея.

 

2.1. В зависимост от конкретните цели и основания Виваком обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им. Част от данните предоставяте лично Вие, а друга част биват генерирани чрез софтуера на Вашето устройство или други средства.

 • Използвания от Вас телефонен номер (MSISDN);

 • IMSI уникален идентификатор;

 • Номер на лоялна клиентска карта, издадена от Виваком, както и ниво на лоялност и статус на картата;

 • Данни за местоположението – в случай, че дадете изрична заявка за включване на местоположението на крайното устройство, обработваме информация за географското местоположението на крайното устройство, при търсене на обекти от лоялната програма на Виваком;

 • мобилен код на държава и мобилен код на мрежа

 • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство – в случай, че изрично сте дали съгласие тези данни да бъдат използвани при инсталационния процес на крайното електронно съобщително устройство;

 • IP адрес при използване на мобилното ни приложение или посещение на уебсайта на мобилната платформа;

 1. Цели за обработване на личните данни:

Обработването на данните Ви от страна на Виваком е необходимо за сключване или изпълнение на договор; както и при изпълнение на законови задължения на Виваком. Компанията обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентификация на клиента;

 • Предоставяне на исканите от Вас услуги и/или функции;

 • Стартиране на актуализираната версия на мобилното приложение;

 • Идентификация на оператора, който предоставя телекомуникационна услуга към конкретния номер;

 • Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

 • Предоставяне на информация на Комисията за регулиране на съобщенията, на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните закони;

 • Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд;

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от приложението, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага защитата на нормативните актове в областта на личните данни и VIVACOM не носи отговорност за нея.

 

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Виваком – обработват личните Ви данни от името на Виваком или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни


 

 • Лица, които по възлагане на Виваком поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

 • Партньори на дружеството, поддържащи софтуерни приложения;


 

 1. Други администратори на лични данни, на които Виваком предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име


 

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Виваком предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услугата се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;

Виваком може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Виваком и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Виваком информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни. Правото си на достъп може да упражните по един от следните начини:

5.1.1. като посетите магазин от търговската мрежа на Виваком и подадете писмено заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни;

5.1.2. като подадете заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, през електронната форма за контакт с Виваком на официалната интернет страница на дружеството www.vivacom.bg.

5.1.3. като подадете заявление по образец с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, до e-mail на длъжностното лице по защита на данните във Виваком dpo@vivacom.bg ;

Заявление по образец е достъпно на интернет страницата на Виваком www.vivacom.bg и в магазините на Виваком. Заявление може да бъде подадено лично от Вас и от друго лице, което предостави нотариално заверено пълномощно. Моля, имайте предвид, че, с цел осигуряване на защита на личните Ви данни, при подаване на искането и при получаване на копие от личните Ви данни в магазин на Виваком Вие или упълномощеният Ви представител трябва да се идентифицирате с документ за самоличност;

За да бъде обработено Вашето заявление за достъп, трябва да попълните следната информация:

Трите Ви имена;

ЕГН/ЛНЧ/ЛН;

Трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН на пълномощник (ако заявлението се подава от такъв);

Форма за получаване на изисканата информация:

Начин за получаване на изисканата информация:

Подпис на заявителя.

Отговор на заявлението за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: като писмена справка или на копие на предоставен от Вас технически носител или по електронен път на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция.

Отговорът на подаденото от вас заявление за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: в посочен от Вас магазин на Виваком или на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция или на посочен от Вас адрес с куриер за Ваша сметка.

5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

 • същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;

 • оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;

 • обработването на данните е признато за незаконно;

 • националното или европейското законодателство изискват това;

5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

 • при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на Виваком да провери точността на данните;

 • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;

 • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че Виваком не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;

 • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от Виваком в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

5.6. да възразите пред Виваком по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, Виваком ще прекрати обработването им за посочената цел.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, Виваком ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

5.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с Виваком.

5.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

За да упражните правата си е необходимо да подадете изрично писмено заявление в магазин на Виваком.

По всяко време може да позвъните на телефон 123 и да получите повече информация как може да упражните правата си във връзка с личните ви данни.

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Виваком и какви са последиците от това

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на Виваком.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността Виваком да сключи договор с Вас и да Ви предостави услугата.

Политика за „бисквитките“

Бисквитки - С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.


 

Видове бисквитки

Мобилното приложение използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на приложението е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитки за навигиране, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. 

Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на приложението и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.

Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

Някои от бисквитки на трети страни, които нашия сайт използва могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтовете на третите страни и да следвате посочените там инструкции за изключване.

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи приложението, като може да доведе до нарушено функционирането му.

Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

Повече информация относно обработката на личните Ви данни може откриете в „Политика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги“, публикувана на www.vivacom.bg


 

Тази политика е последно осъвременена на 23.05.2018 г.